KUVASZOK

ลักษณะทั่วไป 
มีถิ่นกำเนิดในธิเบต   แล้ว
กระจายเข้าไปในประเทศ
ฮังการี จนเป็นที่นิยมของ
ชาวฮังการี ประมาณ คริสต์ศตวรรษ ที่ 15 กษัตริย์
มาทรีสที่ 1 ของฮังการีได้
เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้มากมาย
เพื่อนำไปใช้ล่าสัตว์    และ
อารักขา KUVASA  เป็น
สุนัขที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง สีขาว

อุปนิสัย ฉลาดสุขุม อดทน
ซื่อสัตย์ สามารถนำมาฝึก
เป็นสุนัขอารักขา หรือเป็น
เพื่อนของมนุษย์ได้

ส่วนหัว ความยาวของส่วนหัวมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของหัว แก้มมีลักษณะแบน

หู มีลักษณะเป็นรูปตัววี ปลายหูมน หูค่อนข้างหนา ถ้าถึงหูไปข้างหน้าปลายหูจะปิดลูกตาพอดี หูตก
ชิดแก้ม

ตา เป็นรูปกลมรี ตาทั้งสองห่างกันพอเหมาะ หนังตาตึง ตาสสีน้ำตาลเข้ม

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) มีความยาวสัมพันธ์กับความยาวของส่วนหัว สันปากตรงแข็งแรง ภายในปากสีดำ
ริมฝีปากตึง

จมูก ใหญ่ รูจมูกกว้าง จมูกสีดำ

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความสูงของลำตัวน้อยกว่าความยาวของลำตัวเล็กน้อย
หัวไหล่สูงกว่าบั้นท้าย เส้นหลังตรงลำตัวกว้าง

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึง

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ซี่โครงกางพองพอเหมาะ

อก ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า กระดูกมีขนาดปานกลาง มองจากด้านข้างหรือด้านหน้าขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้น ขาหน้า
อยู่ห่างกันพอเหมาะนิ้วเท้าชิดคล้ายเท้าแมว เล็บสีดำ

เอว ค่อนข้างสั้น ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง ท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าสั้น แข็งแรง นิ้วเท้าชิดคล้ายเท้าแมว กระดูกขา
หลังมีขนาดปานกลาง

หาง โคนหางอยู่ในระดับต่ำ ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าขาหลัง

ขน-ส ี มีขนสองชั้น ขนชั้นนอกมีลักษณะเหยียดตรง หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย บริเวณหัว, หู ,ปาก มี
ขนสั้น  ขนสีขาว

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 100-115 ปอนด์, เพศเมียประมาณ 70-90 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 28-30 นิ้ว, เพศเมียประมาณ 26-28 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง สง่างาม มองจากด้านหน้าปลายขาหน้าจะชิดเข้าหากันเล็กน้อยมองจากด้านหลัง
ปลายขาหลังจะชิดเข้าหากันเล็กน้อย

ข้อบกพร่อง ฟันขบผิดปกติ, ตัวเตี้ย ขนสีอื่นๆ

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com