KOMONDOR

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของ
ประเทศรัสเซียแล้วกระจายไปในประเทศฮังการี   สมัย
ก่อนนิยมใช้เป็นสุนัขต้อนฝูงสัตว์ แต่ต่อมาถูกพัฒนาไปใ ช้เป็นสุนัขอารักขา เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง
มีลักษณะแปลกกว่าสุนัขพันธุ์อื่น ๆ คือขน

อุปนิสัย ฉลาด ซื่อสัตย์ กล้าหาญ ขี้เล่น รักเจ้าของ
สามารถนำมาฝึกให้เชื่อฟังคำสั่งได้

ส่วนหัว มีขนาดสั้นเมื่อเทียบกับความกว้างของหัว
หัวกะโหลกมีลักษณะกลมเมื่อมองจากด้านข้าง

หู โคนหูอยู่ในระดับปานกลาง หูมีลัษณะเป็นรูปตัววี หูตก

ตา มีขนาดปานกลาง เป็นรูปกลมรี ขอบตาสีเทา ลูกตา
ดำสีน้ำตาล

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) มีความยาวสั้นกว่าความยาวของหัวกะโหลก สันของปากมีลักษณะเป็นเส้นตรง
แข็งแรง ขนานกับหัวกะโหลก ปากมีขนาดกว้าง

จมูก รูจมูกกว้าง จมูกสีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวลำตัวยาวกว่าความสูงของลำเล็กน้อย เส้นหลังตรง
ขนานกับพื้น

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก ลึกและกว้าง

ขาหน้า   กระดูกขาหน้าใหญ่ มองจากด้านข้างตรงตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้าขาหน้าขนานกัน
ตั้งฉากกับพื้น ห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดเท้ากลมเล็บ สีดำ

ขาหลัง กระดูกใหญ่ต้นขาหลังประกอบด้วยกล้ามเนื้อมองจากด้านหลังขาหลังตั้งฉากกับพื้นห่างกัน
พอเหมาะ นิ้วเท้าชิด  เท้ากลม เล็บสีดำ

หาง ยาวพอประมาณ ปลายหางอยู่ระหว่างเท้าหลัง ปลายหางโค้งเล็กน้อย เวลาตื่นตัวหางจะยกสูงอย
ู่ในระดับเดียวกับหลัง

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนหนาแน่น ขนมีลักษณะพิเศษประจำพันธุ์คือจะรวมกันเป็นเส้นใหญ่ ขนสีขาว
สุนัขพันธุ์นี้ไม่ต้องแปรงขน เพียงแค่อาบน้ำแล้วเช็ดตัวให้แห้งก็พอ

ขนาด  เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 25.5 นิ้ว ,เพศเมียประมาณ 23.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง สง่างาม ช่วงก้าวยาว

ข้อบกพร่อง ฟันขาด,ฟันขบผิดปกติ, หูตั้ง, ตาสีจา, จมูกสีด่าง, หางสั้น หรือหางม้วน, ตัวเตี้ยกว่า
มาตรฐาน,ขนสั้น ขนเหยียดตรงหรือขนเหมือนไหม

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com