PULI

ลักษณะทั่วไป  กว่า1000 ปีมาแล้ว เมื่อชาว
MAGYARS เดินทางไปตั้งรกรากในฮังการี
พวกเขาได้นำสุนัขดูแลปศุสัตว์เข้าไปด้วย สุนัข
ขนาดใหญ่ได้พัฒนาเป็นสุนัขพันธุ์
KOMONDOR และ KUVAS ส่วนสุนัขขนาด
เล็กได้พัฒนาเป็นสุนัขพันธุ์ PULI สุนัขพันธุ์
PULI มีลักษณะคล้ายคลึงสุนัขพันธุ์
TIBETAN TERRIER ชาวอังการีนิยมใช้
PULI เป็นสุนัขต้อนฝูงแกะและดูแลฝูงแกะ
ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในบ้าน

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดลำตัว หัวกะโหลก โค้งมนเล็กน้อย

หู มีลักษณะเป็นรูปตัววี หูตก โคนหูอยู่ในระดับสูง สีน้ำตาลเข้มขอบตาสีดำ

ตา ค่อนข้างลึก มีลักษณะกลมรี มีขนาดค่อนข้างใหญ่

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของส่วนหัว สันปากตรงแข็งแรง ริมฝีปากตึง

จมูก  สีดำ

ฟัน แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีความสูงใกล้เคียงกับความยาว เส้นหลังตรงแข็งแรงอยู่ในแนวระดับ

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก กว้างและลึก

ขาหน้า กระดูกมีขนาดปานกลาง ขาตรงแข็งแรง เท้ากลมมีขนาดเล็กนิ้วเท้าชิดและหนา นิ้วติ่ง
นิยมตัดออก

ขาหลัง ตรงแข็งแรง กระดูกมีขนาดปานกลาง ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น เท้ากลมมีขนาดเล็ก
นิ้วเท้าชิดหนา นิ้วติ่งนิยมตัดออก

หาง พาดอยู่บนหลัง

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนชั้นในหนาแน่น อ่อนนุ่ม ขนชั้นนอกยาวเป็นคลื่น PULI เมื่อโตขึ้นขนชั้นนอก
มักจะม้วนเป็นเกรียว ในสนามประกวดอาจจะมีขนม้วนหรือแปรงขนให้ฟูก็ได้ ขนสีดำหรือเทาดำ
อาจจะมีจุดขาวที่อกได้

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง

น้ำหนัก ประมาณ 30 ปอนด์

ส่วนสูง   เพศผู้สูง 17  นิ้ว เพศเมียสูง 16 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง ก้าวเท้าสั้น วิ่งเร็ว

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com