BEAGLE

ลักษณะทั่วไป   ประวัติความเป็นมาของสุนัข
พันธุ์นี้ได้หายสาบสูญไป  แต่มีบันทึกส่วนหนึ่ง
จากอังกฤษกล่าวว่า  ชาวอังกฤษมักจะเลี้ยงฝูง
สุนัขในตระกูล  HOUND   ไว้เพื่อล่าสัตว์ 
สุนัขในตระกูลนี้แบ่งเป็นสองขนาด  ขนาดใหญ่
ใช้ล่ากวางเรียกว่า BUCK HOUND ขนาด
เล็กใช้ล่ากระต่ายมีชื่อว่า BEAGLE,  BEAGLE   เป็นสุนัขที่ปราดเปรียววิ่งเร็ว  ใน
ปีค.ศ.1888  ได้มีการก่อตั้งชมรม  BEAGLE  ขึ้นในสหรัฐอเมริกา   สุนัขพันธุ์นี้
แยกออกตามขนาดคือ  BEAGLE 13 นิ้ว และ
BEAGLE 15 นิ้ว

อุปนิสัย  ร่าเริง  ชอบล่าสัตว์ร่วมกันเป็นฝูง

ส่วนหัว   หัวกะโหลกค่อนข้างยาว ส่วนบนเป็น
รูปโค้ง

หู ฐานของหูอยู่ในระดับต่ำ  ใบหูกว้าง  หูยาว  ถ้าดึงไปข้างหน้าจะยาวจรดจมูก ขนบริเวณหู
นุ่ม  หูห้อยชิดแก้ม  ปลายหูมน

ตา   มีขนาดใหญ่  มีแววตาเชื่อง  ตาสีน้ำตาล

ปาก (muzzle)   มีความยาวปานกลาง   สันปากตรง  ริมฝีปากตึง

จมูก  รูจมูกกว้าง

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว  สั้น  เส้นหลังตรง

คอ  มีความยาวปานกลาง  แข็งแรงไม่มีรอยย่นใด ๆ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง  ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง  หัวไหล่มีขนาดพอเหมาะไม่
ใหญ่เทอะทะเกินไป

อก  กว้างและลึก  มีขนาดสัมพันธ์กับข้อศอก เพื่อให้การเคลื่อนที่ของขาหน้ามีประสิทธิภาพ
ขาหน้า  ตั้งตรง  แข็งแรง  กระดูกค่อนข้างใหญ่  ข้อเท้าหน้าสั้น   นิ้วเท้าชิดมองจากด้านหน้าขา
หน้าทั้งสองขนานกันห่างกันพอเหมาะ

เอว  กว้าง  โค้งเล็กน้อย

สะโพก   ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง  ทำให้การเคลื่อนที่ของส่วนท้ายมีความมั่นคง

ขาหลัง   ข้อเท้าหลังแข็งแรง  มองจากด้านหลัง  ขาหลังทั้งสองข้างขนานกันและห่างกันพอเหมาะ

หาง โคนหางอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง  หางตั้ง  โค้งเล็กน้อย  หางมีขนาดค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบ
กับขนาดของลำตัว  ปลายหางขาว

ขน-สี  ขนสั้น  แข็ง  สีเหมือนสุนัขพันธุ์อื่น ๆ ในตระกูลฮาว์ด

ขนาด   แบ่งออกเป็นสองขนาดคือ BEAGLE 13 นิ้ว  มีความสูงไม่เกิน 13 นิ้ว และ  BEALGE 15 นิ้ว  มีความสูงประมาณ 13-15 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  คล่องแคล่ว  ปราดเปรียว

ข้อบกพร่อง หนังบริเวณคอย่น    คอสั้นเกินไป   อกลีบ   ลำตัวยาว   เอวลีบ   หางยาวเกินไป   
 สูงเกิน 15 นิ้ว

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com