WIRE FOX TERRIER

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้
มีถิ่นกำเนิดในประเทศ
อังกฤษ เป็นสุนัขที่มีโครง
สร้างกะทัดรัด การยืนการวิ่ง
ดูมั่นคง ขณะยืนจะครอบคลุม
พื้นที่มากเป็นสุนัขที่ตื่นตัวอยู่
เสมอ ปราดเปรียว วิ่งเร็ว
สุนัข พันธุ์ FOX TERRIER มี 2 ชนิด คือ SMOOTH FOX TERRIER และ WIRE FOX TERRIER
และถือว่าเป็นสุนัขต่างพันธุ์
กัน ไม่นิยมนำมาผสมข้าม
พันธุ์กัน

อุปนิสัย ร่าเริง ฉลาด ค่อน
ข้างซุกซน ตื่นตัวอยู่เสมอ
ไม่ขลาดกลัว

ส่วนหัว หัวกะโหลกมีลักษณะแบน แคบ แก้มค่อนข้างแบน ความยาวของส่วนหัวประมาณ 7-7.25  นิ้ว

หู มีลักษณะเป็นรูปตัว V ขนาดค่อนข้างเล้ก ใบหูมีความหนาพอเหมาะ  หูตกพับไปด้านหน้า
รอยหักของใบหู อยู่สูงกว่าหัวกะโหลก

ตา ขอบตามีสีดำ ขนาดค่อนข้างเล็ก ตาลึก

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) กรามบนและกรามล่างมีลักษณะแข็งแรง โคนปากใหญ่และเรียวลงจรดปลาย
จมูก

จมูก  มีสีดำ

ฟัน ขบแบบกรรไกร หรือฟันบนอาจจะเหลื่อมฟันล่างเล้กน้อย

ลำตัว มีลักษณะสั้น เส้นหลังตรงแข็งแรง ขนานกับพื้น

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว หนังคอตึงปราศจากรอยย่นใดๆ คอดูสง่างาม

อก ไม่กว้างมาก แต่ค่อนข้างลึก

ขาหน้า มองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นข้อเท้าสั้นแข็งแรง เท้ามีลักษณะ
กลม ค่อนข้างเล็ก เท้าชี้ตรงไปด้านหน้า  ขาไม่สั้นหรือยาวเกินไป

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะแข็งแรง

เอว ค่อนข้างกลม ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง มองจากด้านหลัง ขาหลังตรงตั้งฉากกับพื้น ข้อเท้าหลังแข็งแรง เท้ากลม นิ้วเท้าชิด ขาไม่สั้นหรือยาวเกิเกินไป

หาง โคนหางค่อนข้างสูง หางตั้งตัดให้เหลือประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของความยาวเดิม  หางไม่ม้วน

ขน-สี ขนมี 2 ชนิด คือ ขนสั้นเกรียน แข็ง และ ขนหยิกเป็นคลื่นขนมีพื้นสีขาวมีแถบสีดำหรือแดง

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก มีความยาวของลำตัวไม่เกิน 12 นิ้ว

น้ำหนัก ประมาณ 18 ปอนด์

ส่วนสูง มีความสูงไม่เกิน 15.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง   ช่วงก้าวค่อนข้างยาววิ่งเร็ว ขาตรง คล้ายการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา  ของจากด้าน
หน้าหรือด้านหลังเป็นเส้นตรงไม่แกว่งเข้าหรือออก

ข้อบกพร่อง จมูกขาวหรือด่าง หูตกไม่พับไปด้านหน้า,ฟันขบแบบผิดปกติ

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com